Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
1651 Ali Elguindy EG MU16 14 Power Ride Sports 5
1652 Adham El Menoufy EG M35-39 10 Velocity Triathlon 5
1653 Assem Ali EG M30-34 28 5
1654 Ahmed Harb EG M40-44 18 Night Runners 5
1655 Haydi Elshirbiny EG M15-19 7 5
1656 Yahya Ashraf EG M15-19 14 BISM 5
1657 Omar Hisham Talaat Mostafa EG M30-34 11 5
1658 Begad Elesih EG M25-29 29 CIB 5
1659 Nahel Khaled BE MU10 7 Power Ride Sports 5
1660 Ahmad Farouk Fouad EG M40-44 18 GEMS Education 5
1661 Karim Hesham EG M20-24 13 Alex Night Runners 5
1662 Mustafa Esmail EG M25-29 12 BeFit 360 5
1663 Joseph William EG M30-34 9 5
1664 Muhammad El-Kahky EG M20-24 13 Engage 5
1665 Mohammed Mansour EG M35-39 16 5
1666 Mohamed Emara EG M35-39 12 5
1667 Esam Sadek EG M10-14 11 5
Showing 17 from 1667 users
Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
Showing 0 from 1066 users
Rank Club Points
Showing 0 from 145 users